top of page

 

Green Building Materials

For a sustainable future, we provide organizations and building material manufacturers with environmental performance assessment and consulting services for low environmental impact / healthy products.

CONSULTANCY FOR MATERIALS

LEED is not a certificate issued to products. Today, however, one of the most asked questions by builders, builders and vendors of construction materials is whether there are declarations or declarations about the suitability of their products for projects targeting LEED® green building certification.

 

As it is known, all building materials used on the building during the LEED® certification process have positive or negative effects on LEED scores.

We provide products and consulting services for products with qualities that are suitable for LEED® certification, and they produce reports and declarations certifying that they meet the LEED® criteria, thus demonstrating their products' compliance with LEED®. With the consultancy we provide, we also determine the possibility of scoring construction materials in the LEED® system. We are improving the green performance of your products.

We provide products and consulting services for products with qualities that are suitable for LEED® certification, and they produce reports and declarations certifying that they meet the LEED® criteria, thus demonstrating their products' compliance with LEED®. With the consultancy we provide, we also determine the possibility of scoring construction materials in the LEED® system. We are improving the green performance of your products.

 • Paint, varnish and coatings

 • Gypsum panel, gypsum products and wall systems

 • Concrete, concrete products steel construction and steel construction materials

 • Suspended ceilings and acoustic elements

 • Lighting elements and electrical systems

 • Wood, aluminum or steel, doors, windows and chimneys

 • Furnitures, textile products

 • Building sealants and building chemicals, insulation products

 • Ceramics, carpets and floor coverings

 • Roof and facade elements and all construction materials

ECOBUILD Services for Green Construction Materials:

 • VOC - Volatile Organic Compound Tests

 • ISO 14021 Environmental Label

 • EPD-Environmental Product Declarations

 • LCA-Life Cycle Assessment

 • C2C Product Certification

 • GRI, Corporate Sustainability Reporting

Anchor 1

EPD, Çevresel Ürün Beyanı - EPD Environmental Product Declaration

Çevresel Ürün Beyanları "Enviromental Product Declarations, EPD" dünyada kabul görmüş bir Tip III eko-etikettir. ECOBUILD, ürünlere EPD konusunda tam ve entegre danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Çevresel Ürün Beyanı "EPD" yapı malzemelerinin ve ürünlerinin çevresel performansı açısından şeffaf ve net bilgiler, bağımsız kontrol edilmiş ve kapsamlı detaylar ortaya koyar.

ISO 14021 Çevre Etiketi - ISO 14021 Eco Label

Ürünlerin çevre ile ilgili beyanlarını ortaya koyan ISO 14021 Tip II Çevre Etiketi tüketiciler için önemli bir tercih sebebidir. Bu standart ürünlerin çevre ile ilgili taşıdıkları tüm özellikleri belirlemektedir. Ayrıca LEED Sertifikası hedefli yeşil binalarda kullanılacak olan ürünler için ISO 14021 çevre etiketini aranmaktadır. Yapı malzemeleri dahil tüm ürünlerin ISO 14021 Tip II Çevre Etiketi’ni hazırlıyoruz. 

ISO 14021 Terimleri:

 • Geri Dönüştürülmüş Malzeme

 • Ömrü Uzatılmış Ürün

 • Geri Kazanılmış Enerji

 • Geri Dönüştürülebilir

 • Geri Dönüştürülmüş Muhteva

 • Tüketici Öncesi Malzeme

 • Tüketici Sonrası Malzeme

 • Geri Kazanılmış (iyileştirilmiş) Malzeme

 • Azaltılmış Enerji Tüketimi

 • Azaltılmış Kaynak Kullanımı

 • Azaltılmış Su Tüketimi

 • Yeniden Kullanılabilir

 • Yeniden Doldurulabilir

 • Atığı Azaltılmış

 • Sökülebilecek Şekilde Tasarım

 • Kompost Haline Getirilebilir

 • Parçalanabilir Tasarım

LCA, Yaşam Döngüsü Analizi - LCA Life Cycle Assessment

ECOBUILD, üretici firmalara yaşam döngüsü analizi LCA hizmeti vermektedir. LCA, ürün, proses veya hizmetlerin üretim, kullanım ve yok edilmesi süreçlerindeki çevresel etkilerini belirleyen bir metodolojidir ve ISO 14040 serisini baz almaktadır. ISO metodolojisi aşağıda özetlenmiştir:

 • Amaç, Kapsam ve sistem sınırlarının belirlenmesi

 • Girdi – Çıktı envanterinin hazırlanması

 • Envanter verileri ile oluşabilecek potansiyel çevresel etkilerin değerlendirilmesi

 • Envanter ve etki değerlendirme hesaplama sonuçlarının çalışmanın amacına göre yorumlanması

GRI, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması - GRI Sustainablity Document

ECOBUILD, GRI formatında Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 70’li yıllardan beri dünyanın gündeminde olan çevre problemlerine çözüm arayışı olan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio,1992) çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmanın ana unsurları olarak tanımlanan; 
• Ekonomik, 
• Çevresel ve 
• Sosyal sürdürülebilirlik 
kavramlarının somutlaştırılması ve kurumlar tarafından uygulamaya konulmasının bir aracı olarak GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması kullanılmaya başlanmıştır. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması, uluslararası şirketlerin yerel paydaşları ve uluslararası yatırımcılarına karşı sorumluluklarını karşıladığını göstermek için başvurdukları bir araç olmaktan çıkıp, yerel şirketlerin de devlet ve sivil toplumlar nezdindeki iletişimlerini şeffaflaştırmalarının bir aracı haline gelmiştir.
Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması LEED Sertifikasyon Sisteminde En Geniş İçerikli Yeşil Malzeme Kriteridir. Bu nedenle yapı malzemesi üreticisi olan firmaların mutlaka GRI raporlamaları yapmaları gereklidir. LEED V4 2014 Sertifikasyon Sistemi Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamalı üreticilerin ürünlerine puan vermektedir. 
Öncelikleri ise:
• Uzun vadeli ekolojik sorumluluğu haiz arazi kullanım taahhüdü,
• Hammadde çıkartılması ve imalat esnasındaki çevresel zararların azaltılması taahhüdü,
• Sorumlu kaynak kullanım kriterleri odaklı geçerli standart ve programların gönüllü olarak karşılanması taahhüdü.
GRI Raporlaması LEED Sertifikasyonunda puan getirmektedir ancak sadece bu kadar değildir:
• Şirketlerin uluslar arası arenada kredibilitelerini ortaya koyabilmelerini sağlar.
• Uzun dönemli kârlılığın, sosyal adalet ve çevrenin korunması ile birlikte yürütülebilmesinin teminini sağlar.
• Organizasyonların hedef koyma, performanslarını ölçme ve faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak için gereken değişimi yönetebilmelerinin teminini sağlar.
• Uluslararası mutabakatla geliştirilmiş yayma ve ölçme maddeleri (disclosure aspect, indicator) sayesinde sunulan bilginin erişilebilir ve karşılaştırılabilir olmasının teminini sağlar.
Görülmektedir ki, GRI salt bir rapor yazım ve beyan işi/işlemi değildir. Kurumların yönetim sistemlerinin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yeniden tanımlanması ve orta ve uzun vadeli toplumsal ve kurumsal gerçeklerin önem seviyesine göre etkileşim içerisinde kısa vadeli periyotlarda (örneğin yılda bir) arasının bulunması sürecidir.
GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik raporlaması, kurumların performanslarını ölçme, açıklama yapma ve iç ve dış paydaşlara karşı sorumlu olarak beyan etme uygulamasıdır. 
Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasının Faydaları:
• LEED V4 2014 Sertifikasyon Sistemi Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamalı üreticilerin ürünlerine puan vermektedir.
• Raporlama yaparak sürdürülebilirlik konusundaki şirket politikası kamuya beyan edilmektedir.
• Şirket kurumsal olarak güven sağlamaktadır.
• Şirketin çevreye karşı olan sorumluluğu tüm çevreci gruplara beyan edilmektedir. 
• Uluslararası alanda şirket cari değeri artmaktadır.
• Kamuoyunda şirket imajına olan algı yönetimi yapılmaktadır.
• Şirketin sektöründeki diğer şirketlerden olumlu olarak ayrışması sağlanmaktadır.
• GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu şirketin gelecek perspektifini ortaya koymakta, yönetim modellerine girdi oluşturmaktadır.

C2C Ürün Sertifikasyonu - C2C Green Product Declaration

ECOBUILD, üretici firmalara Cradle to Cradle (C2C veya Beşikten Beşiğe) ürün sertifikasyonu hizmeti vermektedir. Cradle to Cradle dünya çapında geçerli olan, ürünlerin sürdürülebilirliğini ve bunun yanında çevre ve sağlık kriterlerini değerlendiren ürün sertifikasyon sistemidir. Cradle To Cradle Innovation Institute, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunmaktadır. C2C kapsamında yapı malzemeleri dahil tüm ürünler 5 kriterde değerlendirilirler. Bu kriterler aşağıdadır:

 1. Material Health: Sağlıklı malzeme kullanımı,

 2. Material Reutilization: Ürün geri dönüşümü,

 3. PV Energy: Yenilenebilir enerji kullanımı,

 4. Water Stewardship: Su yönetimi konusu,

 5. Social Fairness: Sosyal sorumluluk

C2C Sertifikalı ürünler bu sınıflandırma sonrasında 5 seviyede değerlendirilmektedir: 

 • Basic: Temel Sertifika

 • Bronze: Bronz Sertifika

 • Silver: Gümüş Sertifika

 • Gold: Altın Sertifika

 • Platinum: Platin Sertifika 

C2C'nin temel amacı sağlığa ve dünyaya zararsız malzeme üretimidir. 
Üretim sırasında ortaya çıkan atık oluşumunun azaltılması, düşük veya yenilenebilir enerji kullanımı, üretimdeki suyun korunması, çevceci bir üretim sürecinin oluşturulması diğer amaçlardır. 
C2C sertifikasının ürünleri;

 • Kullanımı yasaklı olan kimyasal maddeleri ihtiva etmeyen,

 • Ürün bileşenleri endüstriye ve doğaya geri döndürülebilen,

 • Yeşil, yenilenebilir veya offset enerji kaynaklarından enerji kullanan veya kendisi üreten,

 • Ürünlerin üretim tesislerinde su kalite kriterlerine uygun kullanım ve deşarj yapılan,

 • Üretim firmasının çevreci özelliklerinin olduğu, yenilikçi sosyal projelerle çalışanlarına, yerel ekonomi ve halka fayda sağlayan

 • Ürün tedarik zincirinde sosyal faktörlere önem veren şekildedir.

C2C sertifikalı ürünler, LEED yeşil bina derecelendirme sisteminin LEED V4 2014 sisteminde sürdürülebilir malzeme kategorilerinde önemli tercih sebebidir.

Kurumsal Yaşam Döngüsü Analizi - LCA Life Cycle Assessment for Establisments

Yapılan her türlü faaliyet doğada çevresel etki bırakmaktadır. İşletmeler ürün ve hizmet üretirler. Kurumsam Yaşam döngüsü değerlendirmesi raporlaması ISO 14072 standardına göre yapılan bir ürünün, servisin veya hizmetin beşikten mezara kadar ortaya çıkan tüm etkilerinin değerlendirildiği, analiz edildiği ve raporlandığı çalışmadır. Firmanın ürettiği ürünün veya hizmetin LCA çalışması sonucunda birim başına ortaya çıkan çevresel etkiler ISO metodolojisine uygun olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalar özel firmalar için yapılabileceği gibi, kamu kurumları için de hesaplanabilir ve kamu hizmetleri için önemli verileri oluşturur.

Please reload

bottom of page